Právní služby poskytujeme v zásadě ve všech odvětvích českého práva. Pro stálé klienty – podnikatele, obce a další subjekty zajišťujeme komplexní právní podporu při jejich činnosti.

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a účetními poradci, notáři, soudními znalci, soudními exekutory a překladateli.

Nemovitosti

Koupě a prodej nemovitostí

Darování nemovitostí


Advokátní úschova samostatně

Právník pro realitní kancelář - V.I.P. servis

Podnikatelé

Koupě a prodej nemovitostí

Darování nemovitostí


Advokátní úschova samostatně

Právník pro realitní kancelář - V.I.P. servis

Ostatní právní služby

1. Vymáhání pohledávek a jiných nároků, obrana proti neoprávněným nárokům
Vymáháme pohledávky, náhrady škod, bezdůvodné obohacení a jiné nároky klientů, a to jak podnikatelů, tak občanů. Tato služba zahrnuje komunikaci s dlužníkem, sepis výzvy k úhradě dluhu, sepisování žalob a návrhů na vydání platebního rozkazu, zastupování v soudní řízení a v exekuci. Poskytujeme rovněž ochranu proti neoprávněně uplatňovaným smluvním pokutám a jiným nárokům. Zahrnuje komunikaci s věřitelem, odpověď na výzvu k úhradě dluhu, zastupování v soudním a v exekuci.

2. Právní obrana spotřebitele
Zastupujeme spotřebitele při řešení spotřebitelských smluv, včetně sporů reklamačních.
Podáváme návrhy k Finančnímu arbitrovi a zastupujeme spotřebitele v řízení před tímto orgánem.

3. Smlouvy na míru / posílení pozice věřitele
Sepíšeme Vám nebo zrevidujeme veškeré typy smluv i smlouvy atypické podle Vašich individuálních požadavků a potřeb, bez ohledu na to, zda jste podnikatel, občan nebo jiný právní subjekt. Sepíšeme Vám listiny o právních jednáních posilující Vaše právní postavení coby věřitelů (uznání dluhu, převzetí ručení, směnečného prohlášení a směnky, dohody o narovnání atd.).

4. Nemovitosti na míru
Zajistíme Vám převody nemovitostí zahrnující zejména sepis smluv o prodeji, darování či směně bytů, nebytových prostor, budov a pozemků, zastoupíme Vás v řízení před katastrálním úřadem.
Sepíšeme a provedeme revizi rezervační smlouvy a zprostředkovatelské smlouvy.
Zajistíme Vám zřízení, zrušení a změny věcných břemen (např. doživotního užívání nemovitosti) a zástavních práv.
Vypořádáme Vaše spoluvlastnictví k nemovitostem, vyřešení spory mezi spoluvlastníky nemovitostí.
Sepisujeme a provádíme revizi nájemních a podnájemních smluv.

5. Vše pro obchodní společnosti a družstva
Zakládáme obchodní společnosti a družstva, zajišťujeme změny jejich poměrů. Zajistíme Vám uskutečnění valné hromady nebo členské schůze, zastupování Vás na jednání těchto orgánů a zpracujeme potřebné výstupy z jejich jednání. Zajišťujeme převody obchodních podílů v obchodních společnostech a v družstvu a změny v personálním složení orgánů obchodních společností. Zajišťujeme také přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy) a jejich likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku.

6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci
V rámci pracovního práva Vám zejména:

 • sepíšeme a posoudíme pracovněprávní dokumenty (zejména pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru, dále dohod o odpovědnosti zaměstnance za schodek a za ztrátu svěřených předmětů)
 • poskytneme právní poradenství a zastoupíme Vás v pracovněprávních sporech (např. o neplatnost rozvázání pracovního poměru, o nevyplacenou mzdu atd.)
 • zastoupíme ve věcech pracovních úrazů a nemoci z povolání, ať jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

7. Rodinné právo
V rámci rodinného práva zejména:

 • provedeme Vás právně rozvodovými a rozchodovými situacemi
 • vypořádáme Vaše společné jmění manželů nebo majetek a dluhy rozcházejících se partnerů
 • poskytneme Vám konzultaci ohledně předmanželské smlouvy a zúžení společného jmění manželů
 • zastoupíme Vás ve věci úpravy výchovy nezletilých dětí (svěření dítěte do péče, společná a střídavá výchova)
 • zastoupíme Vás ve věci určení, zvýšení nebo snížení výživného (nejen) k nezletilým a zletilým dětem.

8. Trestní právo
V rámci trestního práva zejména:

 • Vás zastoupíme v trestním řízení, pokud budete obviněni z trestného činů nebo Vám bude trestným činem způsobena škoda či nemajetková újma
 • Vám sepíšeme trestní oznámení, pokud se domníváte, že došlo ke spáchání trestného činu
 • uplatníme Vaše nároky na finanční zadostiučinění vůči státu za újmu z nezákonného trestního stíhání.

9. Řešení podnikatelských i občanských sporů před soudy
V rámci civilního procesního práva zejména:

 • Vás zastoupíme před soudy všech stupňů především ve věcech obchodních, občanských, pracovních a rodinných, ať jste občané, podnikatelé nebo jiný právní subjekt
 • uplatníme Vaše nároky na finanční zadostiučinění vůči státu za nepřiměřeně dlouhé soudní nebo správní řízení.

10. Řešení podnikatelských i občanských sporů v rozhodčím řízení
V rámci rozhodčího práva zejména:

 • Vás zastoupíme v řízení před rozhodci, včetně spotřebitelských sporů
 • Vám poskytneme služby rozhodce ve věcech obchodních a občanskoprávních.

11. Insolvence, oddlužení
V rámci insolvenčního práva zejména:

 • přihlásíme Vaše pohledávky vůči dlužníkům do insolvenčního řízení
 • sepíšeme návrh na Vaše oddlužení
 • zastoupíme Vás v insolvenčním řízení, včetně incidenčních soudních sporů a sporů o vyloučení věcí ve vlastnictví klienta z majetkové podstaty dlužníka.

12. Správní a přestupkové právo
V rámci správního práva zejména:

 • zastoupíme Vás ve všech typech správních řízení (např. ve stavebním řízení, v řízení před katastrálním úřadem, či v řízení před živnostenským úřadem)
 • zastoupíme Vás v přestupkovém řízení, pokud budete obviněni z přestupku (nebo jiného správního deliktu) nebo pokud Vám bude přestupkem (nebo jiným správním deliktem) způsobena škoda či nemajetková újma
 • zastoupíme Vás ve správním soudnictví, budete-li se chtít bránit proti nezákonnému pravomocnému správnímu rozhodnutí.

13. Dědické právo
Poskytneme Vám právní poradenství v dědickém právu (např. ohledně vhodného obsahu závěti), zprostředkujeme Vám služby notáře sepisujícího veřejné listiny v oblasti dědického práva, zastoupíme Vás v dědickém řízení.

14. Jiné oblasti práva
V jiných právních oblastech Vám poskytneme služby na základě vzájemné dohody.

Další služby

Klientům v rámci komplexního servisu poskytujeme další související služby. A to zejména:

 • ověřujeme podpisy klientů – i mimo sídlo kanceláře
 • zajišťujeme automatizované sledování zahájení a pokračování insolvenčního řízení u Vašich smluvních partnerů nebo dlužníků.
 • zajišťujeme služby notářů, soudních znalců, soudních exekutorů, překladatelů a tlumočníků.