Pokud stát způsobí občanovi nebo právnické osobě škodu nebo nemajetkovou újmu při výkonu veřejné moci, má povinnost ji nahradit. Tato zásada se prosadila i v medializovaném případu našeho klienta, v němž musel konečné rozhodnutí vynést až Nejvyšší soud ČR.

Naše kancelář zastupovala klienta, který dobrovolně vydal Policii ČR jím koupené osobní vozidlo, které Policie ČR požadovala zajistit jako důkaz pro účely trestního řízení, a které mu bylo Policií ČR vráceno po téměř 4 letech ve značně zdevastovaném stavu. A to proto, že vozidlo bylo po celou dobu odstaveno na venkovním parkovišti vystavené povětrnostím vlivům a bez provádění jakékoliv nezbytné údržby. Našemu klientovi v důsledku toho vznikla znehodnocením jeho vozidla škoda vyčíslená znaleckým posudkem na částku 76.000,- Kč. Tento medializovaný případ (odkaz z www.lidovky.cz a z www.novinky.cz) přinesl mj. vyřešení otázky, zda má být stát v soudním řízení o náhradu škody způsobené Policií ČR v rámci trestního řízení zastoupen Ministerstvem vnitra nebo Ministerstem spravedlnosti. Nejvyšší soud se v rozhodnutí Velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia (viz rozsudek NS ČR ze dne 14.6.2017 sp. zn. 31 Cdo 874/2015-309) přiklonil k závěru, že ačkoliv obecně zastupuje stát v případech škody způsobené Policií ČR Ministerstvo vnitra, pokud je škoda způsobena v rámci trestního řízení (např. právě nedostatečnou péčí o věc vydanou Polici ČR podle trestího řádu pro důkazní účely), zastupuje stat Ministerstvo spravedlnosti.

Dodáváme, že naše kancelář zastupuje klienty nejen v případech vzniku škody způsobené státem, ale i v případech nemateriální újmy způsobené klientům např. průtahy v soudním řízení nebo nezákonným trestním stíháním vedeném proti klientovi – tedy tím, že obviněná osoba nebyla v trestním řízení odsouzena. Jedná se zejména o případy, kdy byl obviněný zproštěn obžaloby, jeho stíhání bylo zastaveno nebo  byla věc posouzena pouze jako přestupek.